តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច
TOFE / GFS


  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ (TOFE for June 2019)
យោងតាមការវាយតម្លៃកាលពីដើមឆ្នាំ២០១៩ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនខ្ពស់រហូតដល់ ៧,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និងរក្សាបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧,‌១% សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ស្របពេលដែលអតិផរណាស្ថិតនៅក្នុងកំរិតទាបដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន និងការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់។ តាមទិន្នន័យផ្លូវការបឋមពីរតនាគារជាតិ នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិអនុវត្តចំណូលក្នុងស្រុកសរុបចំនួន ២ ០៧៣,៤៩ ប៊ីលានរៀល ឬស្មើនឹង ១០,៤៨% នៃច្បាប់ឆ្នា២០១៩ កើនឡើង ៣៣,៩៤% ធៀបនឹងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលក្នុងនោះ មានចំណូលសារពើពន្ធ ១ ៧៤៥,២២ ប៊ីលានរៀល និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ៣០៧,២០ ប៊ីលានរៀល។ គិតមកដល់ខែមិថុនានៃឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិប្រមូលចំណូលក្នុងស្រុកសរុបបានចំនួន ១១ ៤១៤,១៨ ប៊ីលានរៀល ឬស្មើនឹង ៥៧,៦៩% នៃច្បាប់ឆ្នាំ២០១៩ បានកើនឡើង ២០,៩៤% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៨។ កំណើននេះ ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈនៃប្រភេទចំណូលមួយចំនួនដូចជា ចំណូលពីពន្ធផ្ទាល់ (១៥,៦៣%) ចំណូលពីពន្ធប្រយោល (២៣,០៧%) និងចំណូលពីពន្ធពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស (២២,៧៦%) និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (២១,០៨%)។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 25, 2019

Brief Report On State Budget Implementation in June 2019 (TOFE for June 2019)
Following the latest assessment of macroeconomic performance in early 2019, Cambodia has maintained strong economic growth up to 7.5 percent in 2018 and is projected to grow at a rate of 7.1 percent in 2019 while the inflation has been at manageably low rate coincided with the stability of the exchange rate. In June 2019, according to the National Treasury preliminary data, the budgetary central government achieved the total domestic revenue of KHR 2,073.49 billion or in equivalent to 10.48 percent against the 2019 budget law, signifying the increased by 33.94 percent compared to the same month in 2018. Of the total domestic revenue, the tax revenue accounted for KHR 1,745.22 and non-tax revenue for KHR 307.20. As of June 2019, the total domestic revenue has been achieved by KHR 11,414.18 billion or in equivalent to 57.69 percent against the 2019 budget law, marking the increase by 20.94 percent compared to the same period last year. The growth has been mainly attributed to the increase of direct taxes (15.63 percent), indirect taxes (23.07 percent), international trade taxes (22.76 percent), and non-tax revenue (21.08 percent).

[ Detail ... ]

Date: July 25, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ (TOFE for May 2019)
យោងតាមការវាយតម្លៃកាលពីដើមឆ្នាំ២០១៩ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនខ្ពស់រហូតដល់ ៧,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និងរក្សាបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧,១% សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ស្របពេលដែលអតិផរណាស្ថិតនៅក្នុងកំរិតទាបដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន និងការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់។ តាមទិន្នន័យផ្លូវការបឋមពីរតនាគារជាតិ នៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិអនុវត្តចំណូលក្នុងស្រុកសរុបចំនួន ១ ៩៤៥,១៥ ប៊ីលានរៀល ឬស្មើនឹង ៩,៨៣% នៃច្បាប់ឆ្នាំ២០១៩ កើនឡើង ២៣,៥២% ធៀបនឹងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលក្នុងនោះ មានចំណូលសារពើពន្ធ ១ ៧៨១,២៩ ប៊ីលានរៀល និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ១៦៣,៤៨ប៊ីលានរៀល។ គិតមកដល់ខែឧសភានៃឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិប្រមូលចំណូលក្នុងស្រុកសរុបបានចំនួន ៩ ៤៦០,៦៨ប៊ីលានរៀល ឬស្មើនឹង ៤៧,៨១% នៃច្បាប់ឆ្នាំ២០១៩ បានកើតឡើង ១៩,៩០% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៨។ កំណើននេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈកំណើននៃប្រភេទចំណូលមួយចំនួនដូចជា ចំណូលពីពន្ធផ្ទាល់(១៤,៤៦%) ចំណូលពីពន្ធប្រយោល(២១,៨៦%) និងចំណូលពីពន្ធពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស(២១,៦៦%) និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ(១៣,០៥%)។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 08, 2019

Brief Report On State Budget Implementation in May 2019 (TOFE for May 2019)
Following the latest assessment of macroeconomic performance in early 2019, Cambodia has maintained strong economic growth up to 7.5 percent in 2018 and is projected to grow at a rate of 7.1 percent in 2019 while the inflation has been at manageably low rate coincided with the stability of the exchange rate. In May 2019, according to the National Treasury preliminary data, the budgetary central government achieved the total domestic revenue of KHR 1,945.15 billion or in equivalent to 9.83 percent against the 2019 budget law, signifying the increased by 23.52 percent compared to the same month in 2018. Of the total domestic revenue, the tax revenue accounted for KHR 1,781.29 and non-tax revenue for KHR 163.48. As of May 2019, the total domestic revenue has been achieved by KHR 9,460.68 billion or in equivalent to 47.81 percent against the 2019 budget law, marking the increase by 19.90 percent compared to the same period last year. The growth has been mainly attributed to the increase of direct taxes (14.46 percent), indirect taxes (21.86 percent), international trade taxes (21.66 percent), and non-tax revenue (13.05 percent).

[ Detail ... ]

Date: July 08, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ (TOFE for April 2019)
យោងតាមការវាយតម្លៃកាលពីដើមឆ្នាំ២០១៩ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនខ្ពស់រហូតដល់ ៧,៥% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ និងរក្សាបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧,១% សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ស្របពេលដែលអតិផរណាស្ថិតនៅក្នុងកំរិតទាបដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន និងការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពអាត្រាប្តូរប្រាក់។ តាមទិន្នន័យផ្លូវការបឋមពីរតនាគារជាតិ នៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិអនុវត្តចំណូលក្នុងស្រុកសរុបបានចំនួន ១ ៧៧៧,៥១ ប៊ីលានរៀល ឬស្មើនឹង ៨,៩៨% នៃច្បាប់ឆ្នាំ២០១៩ ថយចុះ ៩,២១% ធៀបនឹងខែមេសាឆ្នាំ ២០១៨ ដែលក្នុងនោះ មានចំណូលសារពើពន្ធ ៩១% និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ៩%។ គិតមកដល់ខែមេសានៃឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិប្រមូលចំណូលក្នុងស្រុកសរុបបានចំនួន ៦ ៨៧៦,៨៣ ប៊ីលានរៀល ឬស្មើនឹង ៣៤,៧៦% នៃច្បាប់ឆ្នាំ២០១៩ បានកើនឡើង ៨,៨៩% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៨។ កំណើននេះ ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំង តាមរយៈកំណើននៃប្រភេទចំណូលមួយចំនួនដូចជាចូលពីពន្ធផ្ទាល់(៩,៩១%) ចំណូលពីពន្ធប្រយោល (៩,១៧%) និងចំណូលពីពន្ធពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស (១១,៨៥%) និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (២,៨៨%)ស្របពេលដែលចំណូលមូលធនបានធ្លាក់ចុះក្នុងរង្វង់ ៥,២២% បើក្រឡេកទៅមើលរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំមុន។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 04, 2019

Brief Report On State Budget Implementation in April 2019 (TOFE for April 2019)
Following the latest assessment of macroeconomic performance in early 2019, Cambodia has maintained strong economic growth up to 7.5 percent in 2018 and is projected to grow at a rate of 7.1 percent in 2019 while the inflation has been at manageably low rate coincided with the stability of the exchange rate. In April 2019, according to the National Treasury preliminary data, the budgetary central government achieved the total domestic revenue of KHR 1,777.51 billion or in equivalent to 8.98 percent against the 2019 budget law, signifying the decrease by 9.21 percent compared to the same month in 2018. Of the total domestic revenue, the tax revenue accounted for 91.00 percent and non-tax revenue for 9.00 percent. As of April 2019, the total domestic revenue has been achieved by KHR 6,876.83 billion or in equivalent to 34.76 percent against the 2019 budget law, marking the increase by 8.89 percent compared to the same period last year. The growth has been mainly attributed to the increase of direct taxes (9.91 percent), indirect taxes (9.17 percent), international trade taxes (11.85 percent), and non-tax revenue (2.88 percent) while the capital revenue has slightlydecreased (5.22% percent).

[ Detail ... ]

Date: June 04, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ (TOFE for March 2019)
យោងតាមការវាយតម្លៃកាលពីដើមឆ្នាំ ២០១៩ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនខ្ពស់រហូតដល់ ៧.៥% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ និងរក្សាបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧,១% សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ ស្របពេលដែលអតិផរណាស្ថិតនៅក្នុងកំរិតទាបដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន និងការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ ។ តាមទិន្នន័យផ្លូវការបឋមពីរតនាគារជាតិ នៅខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិអនុវត្តចំណូលក្នុងស្រុកសរុបបានចំនួន ២០០៤,៥៣ ប៊ីលានរៀល ឬស្មើនឹង ១០,១៣% នៃច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៩ កើនឡើង ១២,១៩% ធៀបនឹងខែមីនាឆ្នាំ ២០១៨ ដែលក្នុងនោះ មានចំណូលសារពើពន្ធ ៨២,០០% និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ១៦,៦០% ។ គិតមកដល់ខែមិនានៃឆ្នាំ ២០១៩ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិប្រមូលចំណូលក្នុងស្រុកសរុបបានចំនួន ៤៩២៦,៨១ ប៊ីលានរៀល ឬស្មើនឹង ២៤,៩០% នៃច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៩ បានកើនឡើង ១៣,០៦% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ។ កំណើននេះ ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈកំណើននៃប្រភេទចំណូលមួយចំនួនដូចជា ចំណូលពីពន្ធប្រយោល (១២,០៥%) និងចំណូលពីពន្ធពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស (១៣,៨២%) និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (៥១,០៩%) ស្របពេលដែលចំណូលពីពន្ធផ្ទាល់មានការធ្លាក់ចុះបន្តិច (០,៣៩%) ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 29, 2019

Brief Report On State Budget Implementation in March 2019 (TOFE for March 2019)
Following the latest assessment of macroeconomic performance in early 2019, Cambodia has maintained strong economic growth up to 7.5 percent in 2018 and is projected to grow at a rate of 7.1 percent in 2019 while the inflation has been at manageably low rate coincided with the stability of the exchange rate. In March 2019, according to the National Treasury preliminary data, the budgetary central government achieved the total domestic revenue of KHR 2,004.53 billion or in equivalent to 10.13 percent against the 2019 budget law, signifying the increase by 12.19 percent compared to the same month in 2018. Of the total domestic revenue, the tax revenue accounted for 82.00 percent and non-tax revenue for 16.60 percent. For the first two months of the year, the total domestic revenue has been achieved by KHR 4,926.81 billion or in equivalent to 24.90 percent against the 2019 budget law, marking the increase by 13.06 percent compared to the same period last year. The growth has been mainly attributed to the increase of indirect taxes (12.05 percent), international trade taxes (13.82 percent), and non-tax revenue (51.09 percent) while direct tax revenue has slightly decreased (0.39% percent).

[ Detail ... ]

Date: April 29, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ (TOFE for February 2019)
យោងតាមការវាយតម្លៃកាលពីដើមឆ្នាំ២០១៩ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនខ្ពស់រហូតដល់ ៧,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និងរក្សាបានកំណើនក្នុងរង្វង់៧,១% សម្រាប់ពេលដែលអតិផរណាស្ថិតនៅក្នុងកំរិតទាបដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន និងការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់។ តាមទិន្នន័យផ្លូវការបឋមពីរតនាគារជាតិ នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិអនុវត្តចំណូលក្នុងស្រុកសរុបបានចំនួន ១ ៣៧៨,៦១ ប៊ីលានរៀល ឫស្មើនឹង ៦,៩៧% នៃច្បាប់ឆ្នាំ២០១៩ កើនឡើង ៣,៩៤% ធៀបនឹងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ដែលក្នុងនោះ មានចំណូលសារពើពន្ធ ៩៤,៥៦% និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ៥,២០%។ គិតមកដល់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិប្រមូលចំណូលក្នុងស្រុកសរុបបានចំនួន ២ ៨៩៤,៤៣ ប៊ីលានរៀល ឫស្មើនឹង ១៤,៦៣% នៃច្បាប់ឆ្នាំ២០១៩ បានកើនឡើង ១២,៥៨% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៨។ កំណើននេះ ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំង តាមរយៈកំណើននៃប្រភេទចំណូលពន្ធមួយចំនួនដូចជា ពន្ធផ្ទាល់ (១១,១៣%) ពន្ធប្រយោល (១៨,៤១%) និងពន្ធពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស (២៩,១២%)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 08, 2019

Brief Report On State Budget Implementation in February 2019 (TOFE for February 2019)
According to the latest assessment of macroeconomic performance in early 2019, Cambodia has maintained strong economic growth up to 7.5 percent in 2018 and is projected to grow at a rate of 7.1 percent in 2019 while the inflation has been at manageably low rate coincided with the stability of the exchange rate. In February 2019, according to the National Treasury preliminary data, the budgetary central government achieved the total domestic revenue of KHR 1,378.61 billion or in equivalent to 6.97 percent against the 2019 budget law, signifying the increase by 3.94 percent compared to the same month in 2018. Of the total domestic revenue, the tax revenue accounted for 94.56 percent and non-tax revenue for 5.20 percent. For the first two months of the year, the total domestic revenue has been achieved by KHR 2,894 .43 billion or in equivalent to 14.63 percent against the 2019 budget law, marking the increase by 12.58 percent compared to the same period last year. The growth has been mainly attributed to the increase of direct taxes (11.13 percent), indirect taxes (18.41 percent), and international trade taxes (29.12 percent).

[ Detail ... ]

Date: April 08, 2019