សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមកបម្រើការងារនៅ លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងមូលនិធិវិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ