ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈកម្ពុជា
Cambodia Public Debt Statistical Bulletin


  • ខ្មែរ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្តិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី៩ - ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩
ក្នុង​គោលបំណង​បន្ត​លើកកម្ពស់​តម្លាភាព និង​គណនេយ្យភាព​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ​ព្រមទាំង​ធានាបាន​នូវ​ភាព​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​នៃ​ព័ត៌មាន ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំ​ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​លើក​ទី៩ ដែលមាន​ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បី​បោះផ្សាយ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 25, 2020

  • ខ្មែរ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្តិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី៨ - ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩
ក្នុង​គោលបំណង​បន្ត​លើកកម្ពស់​តម្លាភាព និង​គណនេយ្យភាព​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ​ព្រមទាំង​ធានាបាន​នូវ​ភាព​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​នៃ​ព័ត៌មាន ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំ​ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​លើក​ទី៨ ដែលមាន​ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បី​បោះផ្សាយ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 21, 2019

  • ខ្មែរ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្តិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី៧ - ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៨
ក្នុងគោលបំណងបន្ត​លើកកម្ពស់តម្លាភាព និងគណនេយ្យ​ភាពនៃការ​គ្រប់គ្រងបំណុល​សាធារណៈនៅកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានដល់សាធារណៈជន ឱ្យបានជ្រាប់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈជាក់ស្តែងរបស់កម្ពុជា រៀលរាល់មួយឆមាសម្តង ស្របតាមផែនការសកម្មភាពនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ-ដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 26, 2019

  • ខ្មែរ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្តិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី៦ - ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០១៨
ក្នុង​គោលបំណង​បន្ត​លើកកម្ពស់​តម្លាភាព និង​គណនេយ្យភាព​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ​ព្រមទាំង​ធានាបាន​នូវ​ភាព​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​នៃ​ព័ត៌មាន ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំ​ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​លើក​ទី៦ ដែលមាន​ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បី​បោះផ្សាយ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 27, 2018

  • ខ្មែរ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្តិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី៥ - ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៧
ក្នុង​គោលបំណង​បន្ត​លើកកម្ពស់​តម្លាភាព និង​គណនេយ្យភាព​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ​ព្រមទាំង​ធានាបាន​នូវ​ភាព​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​នៃ​ព័ត៌មាន ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំ​ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​លើក​ទី៥ ដែលមាន​ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បី​បោះផ្សាយ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ ដោយបាន​បន្ថែម​នូវ ក្រា​ហ្វ​ស្តីពី​ព្យាករណ៍​ការទូទាត់​សេវា​បំណុល​ដោយ​ផ្អែកលើ​សន្និធិ​បំណុល​ត្រឹម​ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៧។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 23, 2018

  • ខ្មែរ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្តិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី៤ - ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ​២០១៧
ក្នុង​គោលបំណង​បន្ត​លើ​កកម្ពស់​តម្លាភាព និង​គណនេយ្យភាព​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ​ព្រមទាំង​ធានាបាន​នូវ​ភាព​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​នៃ​​ព័ត៌មាន ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំ​ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​លើក​ទី៤ ដែលមាន​ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បី​បោះផ្សាយ និង​ផ្សព្វផ្សាយជា​សាធារណៈ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 29, 2017

  • ខ្មែរ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្តិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី៣ - ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ឆមាស​ទី២ ឆ្នាំ​២០១៦
ក្នុងគោលបំណងបន្ត​លើកកម្ពស់តម្លាភាព និងគណនេយ្យ​ភាពនៃការ​គ្រប់គ្រងបំណុល​សាធារណៈ​​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ បានធ្វើការរៀបចំព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុល​សាធារណៈ​លើក​ទី៣ ​ដែលមាន​ទិន្ន​ន័យត្រឹមដំណាច់ ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីបោះផ្សាយ និងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 12, 2017

  • ខ្មែរ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្តិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​-​ចេញ​ផ្សាយ​លើក​ទី២ ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ​២០១៦
ក្នុងគោលបំណងបន្ត​លើកកម្ពស់តម្លាភាព និងគណនេយ្យ​ភាពនៃការ​គ្រប់គ្រងបំណុល​សាធារណៈ​​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ បានធ្វើការរៀបចំព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុល​សាធារណៈ​លើក​ទី២ ​ដែលមាន​ទិន្ន​ន័យត្រឹមឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីបោះផ្សាយ និងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 04, 2016

  • ខ្មែរ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី១ - ទិន្នន័យត្រឹមឆ្នាំ២០១៥
រាជរដ្ឋាភិបាល​បាន​អនុម័ត និង​ដាក់ឱ្យអនុវត្ត​យុទ្ធសាស្ត្រ​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធាណៈ​ ២០១១-២០១៨ នាថ្ងៃទី០៤ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ និង​បាន​ធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម​ឱ្យ​ទៅ​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៥ ដែលបាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​គោលការណ៍​គន្លឺះ​ចំនួន ០៤ គឺ៖ ១) ត្រូវខ្ចី​ឥណទាន​ក្នុង​ទំហំ​សមស្រប​ដែល​ស្ថានភាព​ថវិកា និង​សេដ្ឋកិច្ច​អាចទ្រាំទ្របាន, ២) ត្រូវខ្ចី​តែឥណទាន​ដែលមាន​កម្រិត​សម្បទាន ឬ​លក្ខខណ្ឌ​អនុគ្រោះខ្ពស់, ៣) ត្រូវខ្ចី​សម្រាប់​តែ​វិស័យ​អាទិភាព​ទ្រទ្រង់​ចីរភាព​កំណើន និង​វិស័យ​បង្កើនផលិតភាព​សេដ្ឋកិច្ច, ៤) ត្រូវប្រើប្រាស់ឥណទានទាំងនោះ ប្រកបដោយ​តម្លាភាព, គណនេយ្យភាព, ប្រសិទ្ធភាព, និង​ស័ក្តិភាព​ខ្ពស់បំផុត។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 29, 2016