សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
 

  • ភាសាខ្មែរ »

ថ្មីៗនេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសង្កេតឃើញថា មានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាភាសាខ្មែរ និងជាភាសាបរទេសមួយចំនួន បានដកស្រង់តួលេខពីព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាលេខ៧ ដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុទើបផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ហើយបានយកទៅធ្វើការបកស្រាយខុសន័យបច្ចេកទេស។

[ ទាញយកឯកសារ ... ]