ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលជួប តំណាងក្រុមហ៊ុន Accutor នាពេល បំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា
 

  • ភាសាខ្មែរ »

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលជួប តំណាងក្រុមហ៊ុន Accutor នាពេល បំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ ពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច និងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន តាមយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន (PPP), នាព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។