ព័ត៌មាន និង សេចក្ដីជូនដំណឹង
News and Information


  • En

Strategic Capacity Development Plan in the Framework of Public Financial Management Reform Program (Stage 3)

[ Detail ... ]

Date: August 28, 2018

  • ខ្មែរ

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
សម្រាប់មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ៤០រូប-ផ្នែកបចេ្ចកវិទ្យាព័ត៌មាន ២០រូប, ផ្នែកវិភាគធុរកិច្ចសម្រាប់មុខងារនៃប្រព័ន្ធ FMIS ១៤រូប, ផ្នែកវិភាគធុរកិច្ចសម្រាប់ជំនួយគាំទ្រប្រព័ន្ធ FMIS ០៣រូប និងផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយ ០២រូប

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 28, 2018

  • ខ្មែរ

កម្រង​សេវាសាធារណៈ​របស់ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ចនិង​ហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 17, 2018

  • ខ្មែរ

ក្របខ័ណ្ឌ​គោលនយោបាយ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និង​គោលនយោបាយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ សម្រាប់​ការរៀបចំ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 03, 2018

  • ខ្មែរ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្តិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី៥ - ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៧
ក្នុង​គោលបំណង​បន្ត​លើកកម្ពស់​តម្លាភាព និង​គណនេយ្យភាព​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ​ព្រមទាំង​ធានាបាន​នូវ​ភាព​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​នៃ​ព័ត៌មាន ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំ​ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​លើក​ទី៥ ដែលមាន​ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បី​បោះផ្សាយ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ ដោយបាន​បន្ថែម​នូវ ក្រា​ហ្វ​ស្តីពី​ព្យាករណ៍​ការទូទាត់​សេវា​បំណុល​ដោយ​ផ្អែកលើ​សន្និធិ​បំណុល​ត្រឹម​ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៧។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 23, 2018

  • ខ្មែរ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការជ្រើសរើស​មន្រ្តី​កម្ពុជា សម្រាប់​មុខ​ដំណែង​ជានា​យក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​លេខាធិការដ្ឋាន​MRC សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៩-២០២១
ព័ត៌មាន​លម្អិត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការដាក់​ពាក្យសុំ​នេះ សូម​ទាក់ទង​មក​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ទន្លេមេគង្គ​កម្ពុជា​តាមរយៈ​លោក អ៊ូ សុ​ផា​ណា ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (Email: u_sophanna@yahoo.com Tel: 011472052) និង​លោក ស៊ិន សំណាង ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​បុគ្គលិក និង​អភិវឌ្ឍន៍​ធនធានមនុស្ស (Email: sinsamnang9@gmail.com Tel: 012636689)។ផុតកំណត់​ទទួលពាក្យ​ស្នើសុំ​នៅ​ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 06, 2018

  • En

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project-REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (National)
1 Position of Irrigation Engineer

[ Detail ... ]

Date: February 06, 2018

  • ខ្មែរ

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី ការជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​មក​បម្រើការ​ងារ​នៅ លេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​គ្រប់គ្រង​មូលនិធិ​វិនិយោគ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ
ប្រធាន​ផ្នែក​តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និង​វាយតម្លៃ​ការអនុវត្ត (១រូប), បុគ្គលិក​ជំនាញ​ផ្នែក​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (១រូប),បុគ្គលិក​ជំនាញ​ផ្នែក​គោលនយោបាយ​ដោះស្រាយ​ផលប៉ះពាល់ (១រូប), ជំនួយការ​រដ្ឋបាល (២រូប), ជំនួយការ​ហិរញ្ញវត្ថុ (១រូប)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 29, 2018

  • En

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project-REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (National)
3 Positions of Irrigation Engineers, 1 Position of Finance and Administration Specialist, 1 Position of Monitoring and Evaluation Specialist

[ Detail ... ]

Date: January 25, 2018

  • ខ្មែរ

បទឧទ្ទេសនាម របស់ បណ្ឌិតសភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ដឹកនាំ​ការ​ងា​កែទម្រង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ស្តីពី សេចក្តីព្រាង “យុទ្ធសាស្រ្ត​នៃ​ការកែទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​ថវិកា​ឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥” វិមាន​សន្តិភាព, ថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 17, 2018