ព័ត៌មាន និង សេចក្ដីជូនដំណឹង
News and Information


  • ខ្មែរ

សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់សារព័ត៌មាន ស្តីពី ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយលោកជំទាវ Tina Redshaw ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាព របស់ចក្រភពអង់គ្លេស ប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 17, 2020

  • ខ្មែរ

កិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងសវនកម្ម នៃរដ្ឋសភា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 16, 2020

  • ខ្មែរ

កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ា លើកទី ១៥

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 15, 2020

  • ខ្មែរ

កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូកបី លើកទី ២៣

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 15, 2020

  • ខ្មែរ

កិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុន លើកទី ១២

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 14, 2020

  • ខ្មែរ

កិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ លើកទី ២

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 14, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ឥណ្ឌាលើកទី ១៧ ទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី ១២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 13, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ លើកទី ២១ថ្ងៃទី ១២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 13, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ជប៉ុន លើកទី ២៣ ថ្ងៃទី ១២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 13, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកិច្ចប្រជុំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ចិន លើកទី ២៣ ស្តីពី “ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង ទិសដៅអនាគតអាស៊ាន-ចិន” ថ្ងៃទី ១២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 13, 2020