បណ្ដា អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ អគ្គាធិការដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន នៃ ស.ហ.វ
Line Departments of the Ministry of Economy and Finance

 • ភាសាខ្មែរ »
 • English »

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ អគ្គាធិការដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ៖

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន៖

 • នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក
 • នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 • នាយកដ្ឋានបណ្ណសារ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ៖

 • នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងសារពើពន្ធ
 • នាយកដ្ឋានស្ថិតិ និងវិភាគសេដ្ឋកិច្ច
 • នាយកដ្ឋានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងអាស៊ាន​​​​

អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា៖

 • នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ
 • នាយកដ្ឋានថវិកានីយកម្ម
 • នាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច
 • នាយកដ្ឋានវិនិយោគ

អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ៖

 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងបច្ចេកទេស
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទី១
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទី២
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទី៣

អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ៖

 • នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងផែនការ
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មទំនិញ
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មសំណង់និងសេវា
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយវិវាទ

អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា៖

 • នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងបុគ្គលិក
 • នាយកដ្ឋានផែនការ និងបច្ចេកទេស
 • នាយកដ្ឋានកិច្ចការច្បាប់ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
 • នាយកដ្ឋានសវនកម្មគយ
 • នាយកដ្ឋានបង្ការនិងបង្រ្កាបបទល្មើស
 • នាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ
 • នាយកដ្ឋានរបបគយ
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងតំបន់រួចពន្ធ
 • នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 • នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការគយអន្តរជាតិ
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការនាំចេញ
 • លេខាធិការដ្ឋាន
 • សាលាជាតិគយ​ ថ្នាក់ស្មើនាយកដ្ឋាន
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ៖

 • នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងកិច្ចការទូទៅ
 • នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងបុគ្គលិក
 • នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម គោលនយោបាយសារពើពន្ធ និងសហប្រតិបត្តិការពន្ធដារអន្តរជាតិ
 • នាយកដ្ឋានពន្ធចលនទ្រព្យនិងអចលនទ្រព្យ
 • នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 • នាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតបទល្មើសពន្ធដារ
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធធំ
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធតូចនិងមធ្យម
 • នាយកដ្ឋានសវនកម្មសហគ្រាស
 • សាលាជាតិពន្ធដារ​ ថ្នាក់ស្មើនាយកដ្ឋាន
 • ទីចាត់ការពន្ធដាររាជធានីភ្នំពេញ ថ្នាក់ស្មើនាយកដ្ឋាន
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន

អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ៖

 • នាយកដ្ឋានសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
 • នាយកដ្ឋានចំណូលពីទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
 • នាយកដ្ឋានចំណូលសាធារណៈ
 • នាយកដ្ឋានសហគ្រាសសាធារណៈ
 • នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ៖

 • នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក
 • នាយកដ្ឋានចំណូលថវិកា
 • នាយកដ្ឋានចំណាយថវិកា
 • នាយកដ្ឋានគណនេយ្យ
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងរតនាគារថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងសរុបស្ថិតិ
 • នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 • អធិការកិច្ចរតនាគារ ថ្នាក់ស្មើនាយកដ្ឋាន
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់និងវិភាគការអនុវត្តថវិកា
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន

អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ៖

 • នាយកដ្ឋាន​ធានារ៉ាប់រង និងសោធន
 • នាយកដ្ឋានទីផ្សារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មភ្នាល់ និងប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម​​
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ​ បញ្ចាំ និងប្រាក់ភោគដោយអនុប្បទាន

អគ្គាធិការដ្ឋាន៖

 • នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ផែនការ​ និង សិក្សាស្រាវជ្រាវបណ្តឹង
 • នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុទី១
 • នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុទី២
 • នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុទី៣

អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង៖

 • នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងថ្នាក់កណ្តាល
 • នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាន
 • នាយកដ្ឋានសវនកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

 • នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក រដ្ឋបាល និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
 • នាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាល និងវិក្រឹតការ
 • នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍ

អគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍

 • នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ
 • នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនិងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
 • នាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទី១
 • នាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទី២
 • នាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទី៣

អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល

 • នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ
 • នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី
 • នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការពហុភាគី
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងបំណុល

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម


Secretariat General, General Inspectorate, General Departments and Departments of the Ministry of Economy and Finance:

General Secretariat:

 • Department of Administration and Finance
 • Department of Personnel
 • Information Technology Department
 • Departement of Archive

General Department of Policy:

 • Department of Macroeconomic and Fiscal Policy
 • Department of Static Economic Analysis
 • Department of Economic Integration Asian

General Department of Budget:

 • Department of General Affairs
 • Department of Budget Formulation
 • Department of Financial Affairs
 • Department of Investment

General Department of Sub-National Administration Finance:

 • Department of Technical and Administration Management
 • Department of Administrative Management for Sub National 1
 • Department of Administrative Management for Sub National 2
 • Department of Administrative Management for Sub National 3

General Department of Public Procurement:

 • Department of Administration Personnel and Planning
 • Department of Goods Procurement Management
 • Department of Public Works and Services Procurement Management
 • Department of Sub-National Administrative Procurement Management
 • Departement of Procurement Review and Dispute Resolution

General Department of Customs and Excise:

 • Department of Personnel and Finance
 • Department of Planning and Technical
 • Department of Legal Affairs and Public Relations
 • Department of Customs Audit
 • Department of Prevention and Crime Suppression
 • Department of Excise
 • Department of Customs Regime
 • Department of Duty-Free Zone Management
 • Department of Information and Communication Technology
 • Department of International Customs Cooperation
 • Department of Export Management
 • Secrateriat
 • National Customs School
 • Provincial Level

General Department of Taxation:

 • Department of Administration and General Affairs
 • Department of Personnel and Finance
 • Department of Law, Tax Policy and International Tax Cooperation
 • Department of Tax on Movable and Immovable Properties
 • Department of Tax Crime Investigation
 • Department of Information and Communication Technology
 • Department of Large Taxpayer
 • Department of Small and Medium Taxpayer
 • Department of Enterprise Audit
 • National Tax School
 • Phnom Penh Munipunicipality Tax Division
 • Provincial Level

General Department of State Property and Non-Tax Revenue:

 • Department of State Property
 • Department of Revenue​​ from State Property
 • Department of Public Revenue
 • Department of Public Enterprise
 • Department of Information and Communication Technology

General Department of National Treasury:

 • Department of Administration and Personnel
 • Department of Budget Revenue
 • Department of Budget Expenditure
 • Department of Accounting
 • Department of Cash and Debt Management
 • Department of Local Treasury Management and Consolidate Statistics
 • Department of Information and Communication Technology
 • Treasury Inspectorate
 • Provincial Level

General Department of Financial Industry:

 • Insurance and Pension Department
 • Financial Markets and Institutions Department
 • Department of Gambling Management, Anti-money Laundering and Combating the Financing Terrorism
 • Department of Real Estate Business and Pawnshop

General Inspectorate Department:

 • Department of Administration, Planning and Complaints Research Analysis
 • Department of National Financial Administration Inspection
 • Department of Sub-National Financial Administration Inspection

General Department of Internal Audit:

 • Department of Central Internal Audit
 • Department of Local Internal Audit
 • Department​ of Information Technology of Audit

Economics and Finance Institute

 • Department of Personnel Administration and Finance
 • Department of Training and Perfection
 • Department of Research and Development

General Department of Resettlement

 • Department of General Affair
 • Department of Internal Controll and Data Management
 • Department of Resettlement 1
 • Department of Resettlement 2
 • Department of Resettlement 3

General Department of International Cooperation and Debt Management

 • Department of General Affair
 • Department of Bilateral Cooperation
 • Department of Multilateral Cooperation
 • Department of Debt Management

Secretariat of the Legislative Council