ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ខ្លឹមសារ​សង្ខេប​នៃ​ឯកសារ​យុទ្ធសាស្រ្ត​ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ ២០១១-២០១៨

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 05, 2012

  • ខ្មែរ

សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០០៦ សហវ.សជណ ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការប្រមូលពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១២ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 17, 2012

  • ខ្មែរ

ប្រកាសលេខ ០៤២ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការ​ប្រមូលពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១២ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 17, 2012

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១២២៥ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី ការ​លើក​លែង​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ចំពោះ​សង្កាត់​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំ​ពេញ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 16, 2012

  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​សម្រេចលេខ ៥៧.សសរ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការ​គ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 03, 2012

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១០០៤ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​កែប្រែ​បំពេញ​បន្ថែម​ឯកសារក្នុងទម្រង់​បែបបទ​សម្រាប់​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ពន្ធដារ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 15, 2011

  • ខ្មែរ

សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៣០ សហវ.អពដ ចុះថ្ងៃទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ពន្យារ​ពេល​លើកទី២ សម្រាប់​ការ​បង់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 14, 2011

  • ខ្មែរ

ព្រះរាជ​ក្រម នស/រកម/០៧១១/០១៦ របស់​ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់ ស្ដីពី​ការអនុម័ត​យល់​ព្រម​លើ​ការ​ធានា​ទូទាត់​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ខេមបូឌា អ៊ិនធើរណេស្យូលណ អ៊ិនវេស្ដមែន ឌីវើឡុបមែន គ្រុប ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៥៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា ពី​ជំពូក ០៩ នៃ​ខ្ទង់​ចំណាយ​មិន​ទាន់បែង​ចែក មក​ជំពូក ៦០ ជូន​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១១​ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៥៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា ពី​ជំពូក ០៩ នៃ​ខ្ទង់​ចំណាយ​មិនទាន់​បែងចែក មក​ជំពូក ៦៥ ជូន​ទីស្ដីការ​គណៈ​រដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011