ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

លិខិតប្រគល់សិទ្ធិ ​លេខ ០៣២ សហវ ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ យោងប្រកាសលេខ ៩៤០ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពីការបែងចែក​ភារកិច្ច​របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង ប្រកាស​លេខ ៤៩១ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ការបែងចែក​ភារកិច្ច​របស់​អនុរដ្ឋលេខាធិការ​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 02, 2013

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៤៩១ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ការបែងចែក​ភារកិច្ច​របស់​អនុរដ្ឋលេខាធិការ​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។  

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 02, 2013

  • ខ្មែរ

ប្រកាសលេខ ៩៤០ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពីការបែងចែក​ភារកិច្ច​របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។​  

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 02, 2013

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៤២៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពីការរៀបចំ​ និង​ដាក់ឱ្យ​អនុវត្ត​អង្គភាព​ថវិកា ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 30, 2013

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យលេខ ៤៦៨ អនក្រ បក ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ការ​បង្កើន​បៀវត្ស​មូលដ្ឋាន​របស់​មន្ត្រី​រាជការ​នៃ​ក្រប​ខ័ណ្ឌ ឃ, ក្របខ័ណ្ឌ គ ឋានន្តរស័ត្តិទី៣ និង ក្របខ័ណ្ឌ គ ឋានន្តរស័ក្កិទី២ ក្រោមច្បាប់ស្ដីពី​សហលក្ខន្តិកៈ​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 19, 2013

  • ខ្មែរ

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​លេខ ០១១ សហវ ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ របស់​គណៈ​កម្មាធិការគោលនយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​តាមរយៈ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាប្រធាន​នៃគណៈកម្មាធិការ ស្ដីពី​ទិន្នន័យ​នៃ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច (ផសស) ឆ្នាំ ២០១២ និង​ការ​ព្យាករណ៍​កំណើន ផសស ឆ្នាំ ២០១៣ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 19, 2013

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ​ ៧២៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការបញ្ឈប់​ការ​លក់​ឯកសារ​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​គ្រប់​ប្រភេទ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 15, 2013

  • ខ្មែរ

សេចក្ដីជូន​ដំណឹង លេខ ០០៣ សហវ.ហម ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ការ​អនុវត្ត​ចំណាយ​ថវិកា​របស់​រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 29, 2013

  • ខ្មែរ

ព្រះរាជ​ក្រម នស/រកម/១២១២/០១០ របស់​ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ប្រកាសឱ្យប្រើ​ច្បាប់ ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៣ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 28, 2013

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៩០៦៥ សហវ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ផែនការ​សវនកម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុង​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៣ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 10, 2013