ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាសស្តីពី ការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជីវកម្មភ្នាល់កីឡារបស់ ក្រុមហ៊ុន Betting Zone Limited.

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 10, 2009

  • ខ្មែរ

ប្រកាសស្តីពី ការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជីវកម្មភ្នាល់កីឡារបស់ ក្រុមហ៊ុនឆ្នោត CMDK Co.,Ltd.

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 10, 2009

  • ខ្មែរ

ប្រកាសស្តីពី ការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជីវកម្មល្បែងកំសាន្ត អេឡិចត្រូនិច និង មេកានិចគ្រប់ប្រភេទ (ស្លុតម៉ាស៊ីន)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 10, 2009

  • ខ្មែរ

សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួង សម្រាប់រៀបចំផែនការសកម្មភាព និង តាមដាន ការអនុវត្តការងារកៀរគរ និង គ្រប់គ្រងចំណូលពីប្រេង ឧស្ម័ន និងធនធានរ៉ែដទៃទៀត

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 05, 2009

  • ខ្មែរ

សារាចរណែនាំ ស្ដីពីការពង្រឹងមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង តាមបណ្ដាក្រសួង​ ស្ថាប័ន និងសហគ្រាសសាធារណៈ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 04, 2009

  • ខ្មែរ

ប្រកាសស្ដីពី ការបែងចែកភារកិច្ចរបស់អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 26, 2008

  • ខ្មែរ

ប្រកាសស្ដីពី ការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 26, 2008

  • ខ្មែរ

ក្រមសីលធម៌សម្រាប់សវនករផ្ទៃក្នុង

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 01, 2010

  • ខ្មែរ

ស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 01, 2010

  • ខ្មែរ

គោលនយោបាយស្តីពីការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 01, 2010