ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


 • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២៧៥.អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការ​​បែងចែកឥណទាណចំណូល​ថវិកា​ថ្នាក់​ជាតិ​តាមជំពូក​នៃច្បាប់​ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៣ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 02, 2013

 • ខ្មែរ

សេចក្ដី​ថ្លែង​ហេតុ​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ លេខ ៣៧.សជណ.កបច ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១២ នៃ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៣ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 02, 2013

 • ខ្មែរ

កំណត់​បង្ហាញ លេខ ០០៤ សហវ ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១២ នៃ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៣ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 02, 2013

 • ខ្មែរ

ព្រះរាជក្រឹត្យ​ នស / រកត / ០៩១២ / ៨៤៨ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការ​កែ​សម្រួល​អាយុ​ចូល​និវត្តន៍​របស់​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល​ជា​ស្រ្តី ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 31, 2012

  • ខ្មែរ

  អនុក្រឹត្យ​លេខ ៧៤ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​នីតិវិធី​រួម​បច្ចុប្បន្នកម្ម សម្រាប់​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិការ​ពីដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ ។

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ June 29, 2012

  • ខ្មែរ

  ប្រកាសលេខ ២២១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីអង្គភាព​គ្រប់គ្រង និង​សម្របសម្រួល​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង​មូលនិធិធានាឥណទាន (អ.ម.ធ.ឥ.) ។

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ April 20, 2012

  • ខ្មែរ

  ខ្លឹមសារ​សង្ខេប​នៃ​ឯកសារ​យុទ្ធសាស្រ្ត​ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ ២០១១-២០១៨

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ March 05, 2012

  • ខ្មែរ

  សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០០៦ សហវ.សជណ ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការប្រមូលពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១២ ។

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ February 17, 2012

  • ខ្មែរ

  ប្រកាសលេខ ០៤២ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការ​ប្រមូលពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១២ ។

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ February 17, 2012