ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


 • ខ្មែរ

ព្រះរាជក្រឹត្យ​ នស / រកត / ០៩១២ / ៨៤៨ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការ​កែ​សម្រួល​អាយុ​ចូល​និវត្តន៍​របស់​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល​ជា​ស្រ្តី ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 31, 2012

  • ខ្មែរ

  អនុក្រឹត្យ​លេខ ៧៤ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​នីតិវិធី​រួម​បច្ចុប្បន្នកម្ម សម្រាប់​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិការ​ពីដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ ។

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ June 29, 2012

  • ខ្មែរ

  ប្រកាសលេខ ២២១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីអង្គភាព​គ្រប់គ្រង និង​សម្របសម្រួល​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង​មូលនិធិធានាឥណទាន (អ.ម.ធ.ឥ.) ។

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ April 20, 2012

  • ខ្មែរ

  ខ្លឹមសារ​សង្ខេប​នៃ​ឯកសារ​យុទ្ធសាស្រ្ត​ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ ២០១១-២០១៨

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ March 05, 2012

  • ខ្មែរ

  សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០០៦ សហវ.សជណ ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការប្រមូលពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១២ ។

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ February 17, 2012

  • ខ្មែរ

  ប្រកាសលេខ ០៤២ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការ​ប្រមូលពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១២ ។

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ February 17, 2012

  • ខ្មែរ

  ប្រកាស​លេខ ១២២៥ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី ការ​លើក​លែង​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ចំពោះ​សង្កាត់​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំ​ពេញ ។

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ January 16, 2012

  • ខ្មែរ

  សេចក្ដី​សម្រេចលេខ ៥៧.សសរ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការ​គ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ ។

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ January 03, 2012

  • ខ្មែរ

  ប្រកាស​លេខ ១០០៤ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​កែប្រែ​បំពេញ​បន្ថែម​ឯកសារក្នុងទម្រង់​បែបបទ​សម្រាប់​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ពន្ធដារ ។

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ December 15, 2011