ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១២០ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា ពី​ជំពូក ០៩ នៃ​ខ្ទង់​ចំណាយ​មិន​ទាន់​បែងចែក មក​ជំពូក ៦០ និង​មក​ជំពូក ៦២ ជូន​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច អតីត​យុទ្ធជន និង​យុវនីតិ​សម្បទា សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៨៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​កម្មវិធី​កាត់បន្ថយ ឬ​លុបពន្ធ​នាំចូល​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ក្រោម​កិច្ចព្រម​ព្រៀង ស្ដីពី​តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​អាស៊ាន-ឥណ្ឌា ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​សម្រេច លេខ ៣៣ សសរ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​អាស៊ាន លើកទី​១៦ និង​កិច្ច​ប្រជុំ​ពាក់ព័ន្ធ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៦១១/០១០ របស់​ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់ ស្ដីពី​ការ​អនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​ការ​ធានា​ទូទាត់​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​អគ្គិសនី​វៀតណាម​ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៥១១/០០៩ របស់ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់ ស្ដីពី​ការ​ទូទាត់​ថវិកា​ទូទៅ​របស់​រដ្ឋ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០០៩ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៥១១/០០៦ របស់​ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់ ស្ដីពី​ការ​ទូទាត់​ថវិកា​ទូទៅ​របស់​រដ្ឋ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០០៨ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​អន្ដរក្រសួង លេខ ៣៨០ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​កំណត់​កម្រៃ​សេវាកម្ម​ចំពោះ​ការ​បង្កើត និង​កិច្ច​ដំណើរការ​រោងចក្រ និង​សិប្បកម្ម និង​ការ​ពិន័យ​អន្ដរការណ៍​លើ​ករណី​ល្មើសច្បាប់ ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​រោងចក្រ និង​សិប្បកម្ម ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​អន្ដរក្រសួង​លេខ ៣៧៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ​​ស្ដីពី ការកំណត់​កម្រៃសេវាកម្ម​ចំពោះ​ការ​ផ្ដល់​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់​ប្រព័ន្ធ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ប្រើ​សញ្ញា​ស្ដង់ដារ​កម្ពុជា អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចុះ​បញ្ជី​ផលិតផល និង​លិខិត​បញ្ជាក់​មុខ​សញ្ញា និង/ឬ ស្ដង់ដារ​ប្រើប្រាស់​សារធាតុ​គីមី​ក្នុង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០០៦/១១ គ.ម.ក ប្រក. ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ដ​វិធាន​ប្រតិបត្តិការ​ទីផ្សារ​មូលបត្រ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៦៦ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​បំពេញ​បន្ថែម​គណនី នៃ​ប្លង់​គណនេយ្យ​ទូទៅ​របស់​រដ្ឋ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011