ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការដាក់ចេញវិធានការថ្មីបន្ថែមលើការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ ១៩ ក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 26, 2020

  • ខ្មែរ

យុទ្ធសាស្ត្រ ស្តីពី ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 12, 2020

  • ខ្មែរ

វិធាការសម្រួលផលប៉ះពាល់មកលើវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 26, 2020

  • ខ្មែរ

វិធាការអន្តរាគមន៍បន្ទាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទ្រទ្រង់វិស័យទេសចរណ៍ វិស័យកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងកាបូប និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 26, 2020

  • ខ្មែរ

វិធានការសម្រួលផលប៉ះពាល់មកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា (អគរ)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 26, 2020

  • ខ្មែរ

យុទ្ធសាស្រ្ត ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 23, 2020

  • ខ្មែរ

ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២០ «ច្បាប់ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ»

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 11, 2020

  • ខ្មែរ

ចំណូល-ចំណាយថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 11, 2020

  • ខ្មែរ

ចំណូល-ចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 11, 2020

  • ខ្មែរ

ប្រកាសអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 11, 2020