រចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័ន
Institutional Structure

  • ភាសាខ្មែរ »
  • English »

យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ ៤៨៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ស្ដីពីការរបៀបចំ​និង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និងហិរញ្ញវត្ថុ និងអនុក្រឹត្យលេខ ៩៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ស្ដីពី​ការដំឡើងវិទ្យាស្ថាន​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមានថ្នាក់ស្មើអគ្គនាយកដ្ឋាន​ស្ថិតក្រោម​ការ​គ្រប់គ្រង​របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និងហិរញ្ញវត្ថុ រចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានដូចខាងក្រោម៖


អង្គការលេខរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
អង្គការលេខរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ


ទាញយកអង្គការលេខរបស់ សហវ៖ [ PDF Format ]

Based on the Anukret Nº 488/ANK/BK dated on 16 October 2013 and Anukret Nº 95/ANK/BK dated on 23 July 2015, the Institutional Structure of the Ministry of Economy and Finance (MEF) is as follow:


The organization chart of the Ministry of Economy and Finance
The organization chart of the Ministry of Economy and Finance


The organization chart of MEF: [ PDF format ]