ស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាល
GFS


  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ (GFS for January)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 06, 2020

Government Finance Statistics in January 2020 (GFS for January)

[ Detail ... ]

Date: March 06, 2020

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for December)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 06, 2020

Government Finance Statistics in December 2019 (GFS for December)

[ Detail ... ]

Date: February 06, 2020

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for November)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 30, 2019

Government Finance Statistics in November 2019 (GFS for November)

[ Detail ... ]

Date: December 30, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for October)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 03, 2019

Government Finance Statistics in October 2019 (GFS for October)

[ Detail ... ]

Date: December 03, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for September)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 01, 2019

Government Finance Statistics in September 2019 (GFS for September)

[ Detail ... ]

Date: November 01, 2019