និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
Flash Report


  • ខ្មែរ
  • En

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែកក្កដា - សីហា ឆ្នាំ២០២០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 04, 2020

Flash Report for July-August 2020

[ Detail ... ]

Date: November 04, 2020

  • ខ្មែរ
  • En

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 15, 2020

Flash Report for May 2020

[ Detail ... ]

Date: July 15, 2020

  • ខ្មែរ
  • En

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 09, 2020

Flash Report for April 2020

[ Detail ... ]

Date: June 09, 2020

  • ខ្មែរ
  • En

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 13, 2020

Flash Report for March 2020

[ Detail ... ]

Date: May 13, 2020

  • ខ្មែរ
  • En

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែមករា-កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 14, 2020

Flash Report for January-February 2020

[ Detail ... ]

Date: April 14, 2020