សេចក្តីណែនាំស្តីពីការដាក់ចេញវិធានការថ្មីបន្ថែមលើការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ ១៩ ក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 

  • ភាសាខ្មែរ »

ការដាក់ចេញវិធានការថ្មីបន្ថែមលើការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ ១៩ ក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ